ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

Share on Line
Share on Pinterest