ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ เมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562)

Share on Line
Share on Pinterest