ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   - ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

   - ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2. ภาษีบำรุงท้องที่

   - ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม 2562

   - ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2562

   - กรณีไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

3. ภาษีป้าย

  - ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มีนาคม 2562

  - ชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน

Share on Line
Share on Pinterest