ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ” ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ” ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า      “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ” ประจำปี 2563   
โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
ตามรายละเอียดดังนี้
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 หมู่ที่ 4 (ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4)
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 หมู่ที่ 5 (ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 5)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (ณ อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 6)
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล)
       

Share on Line
Share on Pinterest