เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล บริเวณ ถนนฉลุง ซอย 18 หมูที่ 1

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล บริเวณ ถนนฉลุง ซอย 18 หมูที่ 1

Share on Line
Share on Pinterest