โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 อบต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยอบรมกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร/สมาชิกอบต.และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมจำนวน 50 คน จัดทำหน้ากากอนามัยคนละ 1 ชิ้น รวมทั้งหมด 50 ชิ้น

 

Share on Line
Share on Pinterest