สำนักงานปลัด

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  แบ่งงานภายในออกเป็น 9 งาน  ดังนี้

งานธุรการ

        กำหนดงานธุรการเพื่อรองรับภารกิจด้านการควบคุมรับ - ส่งหนังสือ  เก็บและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  รายงาน  ดูแลรักษา  ซ่อมแซมอาคาร  สถานที่  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่  เพื่อใช้ในการจัดงานต่าง ๆ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานวิชาการและแผนงาน  

        กำหนดงานเกี่ยวกับการรวบรวม  วิเคราะห์  บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนและการจัดทำแผนพัฒนา อบต.  ในระดับต่าง ๆ  ตลอดจนการประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานจัดทำงบประมาณ

        กำหนดงานจัดทำงบประมาณเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล  สถิติและวิเคราะห์เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานกฎหมายและนิติกร

        กำหนดงานกฎหมายและคดีเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย การตรวจสัญญาต่าง ๆ  ข้อบังคับตำบล  กฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  จัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  ดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์  ร้องเรียน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมกิจการสภา อบต.

        กำหนดงานส่งเสริมกิจการสภา อบต. เพื่อรองรับงานธุรการของสภา  งานการประชุมสภางานระเบียบข้อบังคับการประชุม  การอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสภา  การติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานการเลือกตั้ง

        กำหนดงานการเลือกตั้งเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2545  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเลือกตั้ง  ประสานในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  การรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การเผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้ง  การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานชุมชนและสวัสดิการสังคม

        กำหนดงานชุมชนและสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน  การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อายุ  เด็ก  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  การพัฒนาสตรี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        กำหนดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรองรับภารกิจด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ทำหน้าที่พิจารณาความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัย  งานวิชาการและแผนงาน  กำหนดงานวิชาการและแผนงานเพื่อรองรับภารกิจด้านการรวบรวมวิเคราะห์  บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการแผนและจัดทำแผนพัฒนา อบต.ในระดับต่างๆตลอดจนการประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานการเจ้าหน้าที่

        กำหนดงานการเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  โอนย้าย  เลื่อนระดับ  การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลและและพนักงานจ้าง  และการพัฒนาบุคลากร  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

Share on Line
Share on Pinterest