กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดินและที่สาธารณะ  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและการระงับโรคติดต่อ  การดำเนินการด้านอาชีวนามัย  การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก  การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน  วัยทำงานและผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  การดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐาน  การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การควบคุมดูแล  ตรวจสอบการออกใบอนุญาตการดำเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  แบ่งงานภายในออกเป็น  6 งาน  ดังนี้

งานธุรการ

         กำหนดงานธุรการเพื่อรองรับเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานติดต่อประสานงาน งานธุรการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  การรับคำขอใบอนุญาตต่าง ๆ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

         กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อรองรับเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การระงับโรคติดต่อ  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

         กำหนดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับงานด้านการควบคุมตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลงานสุขาภิบาลอาหาร  การจัดอาคารสถานที่  การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภค  บริโภค  งานอาชีวอนามัย  การปรับปรุงแก้ไขเหตุรำคาญ  การกำหนดมาตรฐานและตรวจคุณภาพของการสุขาภิบาลต่าง ๆ  การควบคุมกิจการตลาด  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและกิจการประเภทอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    

งานรักษาความสะอาด

         กำหนดงานรักษาความสะอาดเพื่อรองรับงานเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดินและที่สาธารณะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานควบคุมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         กำหนดงานควบคุมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับเกี่ยวกับการส่งเสริม คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การตรวจสอบสถานการณ์มลพิษ  การเฝ้าระวังมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากแหล่งกำหนดต่าง ๆ  รับผิดชอบการร้องทุกข์ด้านมลพิษ  เผยแพร่ข้อมูลด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข

         กำหนดงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขเพื่อรองรับเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การส่งเสริมสุขภาพอนามัยกลุ่มวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ การสาธารณสุขมูลฐาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ การแพทย์ฉุกเฉิน/กู้ชีพ ฯลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest