thumbs
นางวรรณิยา มาลัยสนั่น
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นายซอฟวัน สูเด็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
thumbs
นางสาริณี ฤทธิ์เทวา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นายอดิเรก หลงหัน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
thumbs
นางสุนันทา เพ็ชรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวฮัสน๊ะ ยากะจิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นายนาหยัน ปีไสย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นางนารี แดสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายอาวุธ ไกรแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางสาวนารีสา ฮะหมัด
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสุกัญญา หมัดเส็น
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest