ชื่อ
: นายมีสัน หลังจิ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.เจ๊ะบิลัง
หมู่ที่ 2