ชื่อ
: นายประพันธ์ ศรีรอด
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.เจ๊ะบิลัง
หมู่ที่ 5