ชื่อ
: นายสบู เงดหมาน
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.เจ๊ะบิลัง
หมู่ที่ 6