ชื่อ
: นายสุรีย์ กองบก
ตำแหน่ง
: ปลัด อบต.เจ๊ะบิลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ