ชื่อ
: นายมัสตาปา วัฒนะ
ตำแหน่ง
: ผู้ใหม่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านฉลุง