ชื่อ
: นายอัสดลี หลังจิ
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านเจ๊ะบิลัง