ชื่อ
: นายวัชระพงศ์ วัฒนะ
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายก อบต.เจ๊ะบิลัง