ชื่อ
: นางสาวฉลองขวัญ สุนทรรัตน์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก