ชื่อ
: นายประวิตร หมัดเส็น
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.เจ๊ะบิลัง
หมู่ที่ 1